How to remove “Remaining deprecation notices” while running Symfony test cases

Symfony Test

Sometime, when you run some Symfony tests, there is a lot of deprecation warning like this:

Symfony Test

Solution: Just add below code

<php>
<env name="SYMFONY_DEPRECATIONS_HELPER" value="weak" />
</php>

to your phpunit.xml (or phpunit.xml.dist)

Generate JPA Entity Script

IntelliJ IDEA Logo

I am using IntelliJ IDEA to write Java code.

It has built in script to generate POJOs class, but I want to generate JPA Entity classes. So today, I wrote a Groovy script to do it.

It saved my time and I hope it helpful to you!

Note for awk command on Mac

awk

Today, I cleaned up redundant Docker images.

I used this command line:
docker rmi $(docker images | grep "^<none>" | awk "{print $3}")

But it does not works on macOS, only Linux.

After some hours, I found the problem, and the right command for macOS is:
docker rmi $(docker images | grep "^<none>" | awk '{print $3}')

awk on macOS isn’t same as awk on Linux. So you will use different syntaxes.

How to disable “Seen” in Facebook Messenger by using AdBlock Plus

Seen

Go to AdBlock Plus Options page and add this url facebook.com/ajax/mercury/change_read_status.php$xmlhttprequest to the extension’s custom filters.

Limit elasticsearch official docker container memory

Elastic Search
 1. Pull Elasticseach official docker image:
  docker pull docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.6.3
 2. Run new container with parameter -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx1g":
  docker run -d \
  --net meete \
  --name elasticsearch \
  --hostname elasticsearch \
  -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx1g" \
  -e "http.host=0.0.0.0" \
  -e "transport.host=127.0.0.1" \
  -e "xpack.security.enabled=false" \
  docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.6.3

Reference link: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/docker.html

Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Ubuntu
 1. Reason:

  There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder.

 2. Solution:

  Step 1: Find your UID (by default, current user has UID=1000)
  Run cat /etc/passwd | grep $(whoami)
  Result looks like this: ubuntu:x:1000:1000:ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
  You can see 1000, it is your UID.
  Step 2: Create trash folder for current user
  Run sudo mkdir .Trash-1000, you get 1000 from previous step.
  If folder exists, you can ignore this step.
  Step 3: Set permission for created trash folder.
  sudo chown $(whoami):$(whoami) .Trash-1000

Now, you can move file to trash.

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

Ubuntu

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed?
Run this command to fix:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true
Hope this helpful to you!

JQuery tips for HTML select

JQuery Logo

I am working on the next version of Bible for WordPress plugin, and I learned some tips while playing with HTML select.

I hope this helpful!

How to send multipart file using Spring RestTemplate

Spring Framework Logo

This is an example for sending multipart file using Spring RestTemplate:

How to do when Oracle Vendor Code 28001

Oracle

Open SQL Developer and perform the following steps:

Right click on Connections > New Connection.

Connection Name: sys
Username: sys as sysdba
Password: sys (or your sys password)
Hostname: your database server IP
Port: 1521
SID: your sid

Click connect.

Expand Other Users, and choose the user with the expired password. Right click on the user and choose Edit User, enter the new password and confirm it.

If you want your password to never expire again uncheck Password expired (User must change next login).

If you want password never expired, execute following command:

ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;

Source: http://stackoverflow.com/questions/16870466/change-password-in-sql-developer-after-ora-28001-the-password-has-expired

Switch giữa các tab trong các trình duyệt phổ biến bằng nút cuộn chuột (phần 2)

Qua bài Switch giữa các tab trong các trình duyệt phổ biến bằng nút cuộn chuột (phần 1), các bạn đã biết cách để mang tính năng chuyển đổi giữa các tab trong trình duyệt bằng cách dùng nút lăn chuột. Tuy nhiên có một điều hơi bất tiện là các bạn phải chạy file script để tính năng trên hoạt động. Vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tự động hóa việc này bằng cách sử dụng công cụ có sẵn của Windows là Windows Task Scheduler.

Bước 1: Trước tiên các bạn mở Notepad lên và dán nội dung phía dưới vào.

Sau  đó các bạn chỉnh lại đường dẫn đến trình duyệt bạn thường sử dụng (dòng 10) và đường dẫn đến file script (dòng 35) và lưu lại thành file với đuôi .xml.

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Windows + R, nhập taskschd.msc và nhấn Enter để mở Windows Task Scheduler.

Nhìn qua bên phải các bạn sẽ thấy panel Action, nhấn vào Import task và trỏ đến file xml vừa lưu lúc nãy. Các bạn có thể thay đổi NameDescription nếu muốn và nhấn OK để import task.

Kể từ lúc này, mỗi khi bạn mở trình duyệt mà bạn đã cấu hình lúc nãy thì script sẽ tự động chạy theo.

Switch giữa các tab trong các trình duyệt phổ biến bằng nút cuộn chuột (phần 1)

Mình đang sử dụng trình duyệt Google Chrome trên hệ điều hành Ubuntu, và có một tính năng mình rất thích là mình có thể sử dụng nút cuộn chuột để switch giữa các tab mình đang duyệt.

Tuy nhiên, tính năng này không có trong Google Chrome phiên bản cho hệ điều hành Windows, và các trình duyệt khác như Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera,… Vì vậy, mình đã tìm hiểu cách để có thể giả lập tính năng này trên Windows.

Bước 1: Tải phần mềm AutoHotkey tại địa chỉ https://autohotkey.com/download/ và cài đặt vào máy tính.

Bước 2: Mở Notepad lên và dán đoạn mã này vào:

Lưu thành file có đuôi .ahk, sau đó chạy file này là bạn có thể switch giữa các tab trong 3 trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Bạn nên cài đặt để file này khởi động cùng hệ thống để khỏi mắc công chạy file mỗi lần sử dụng.

%d bloggers like this: