Bible Reference Regex (part 1)

Yesterday, I have updated Bible Plugin for WordPress to version 3.2. In the new version, I rewrote code to parse Bible Reference from input content. New code solved some cases of Bible reference that the old version can’t parse, but there are new cases so I need…

Meaning of “covers over a multitude of sins”

Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. (1 Peter 4:8) links to thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi…

Elastic Search

Limit elasticsearch official docker container memory

Pull Elasticseach official docker image: docker pull docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.6.3 Run new container with parameter -e “ES_JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx1g”: docker run -d \ –net meete \ –name elasticsearch \ –hostname elasticsearch \ -e “ES_JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx1g” \ -e “http.host=0.0.0.0” \ -e “transport.host=127.0.0.1” \ -e “xpack.security.enabled=false” \ docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.6.3 Reference link: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/docker.html

Ubuntu

Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Reason: There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder. Solution: Step 1: Find your UID (by default, current user has UID=1000) Run cat /etc/passwd | grep $(whoami) Result looks like this: ubuntu:x:1000:1000:ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash You can see 1000,…

Moving Day

Chuyển blog sang server mới

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối tháng 9 này. Qua OpenShift v3 thì RedHat đã chuyển mô hình deploy theo dạng container (nếu bạn nào đã…

Ubuntu

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful: GNOME: – Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng Việt (STelex). – Nút ‘Show Applications’ ở góc dưới bên phải màn hình không hoạt động. – Không drag ‘n’…

Zalo 256x256

Unofficial Zalo App

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio. Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính năng cũng rất nghèo nàn. Thế nên hôm nay mình ngồi viết cái app Zalo để dùng trên Ubuntu. Thực…

IPv6

How to disable IPv6 in Ubuntu

Step 1: Open /etc/sysctl.conf sudo nano /etc/sysctl.conf Step 2: Add following lines: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1Step 3: Check whether IPv6 was disabled cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 If result is 1, it’s OK, else go to step 4. Step 4: Activate sysctl.conf sudo sysctl…

exa

exa – Sự thay thế đáng giá cho ls

Nếu bạn là người dùng Linux lâu năm thì chắc chắn bạn đã từng sử dụng lệnh ls. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ thay thế đang giá cho ls: exa. 1. Các tính năng của exa: – Highlight thông…