Monthly Archive: September 2017

Ubuntu 0

Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Reason: There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder. Solution: Step 1: Find your UID (by...

Moving Day 0

Chuyển blog sang server mới

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối...

Ubuntu 0

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed? Run this command to fix: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true Hope this helpful to you!

Ubuntu 0

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful: GNOME: – Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng...

Zalo 256x256 0

Unofficial Zalo App

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio. Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính...

%d bloggers like this: