Disabled ads script

Sau một hồi Google thì cũng đã disable được mớ script khó chịu của host chèn vào.

Giờ vào website không thấy quảng cáo nữa.

Hết thông báo!