Published on

Lỗi không tìm thấy file manifest/client.json khi build project VuePress

Authors

Vấn đề

Khi chạy lệnhvuepress buildthì quá trình build bị lỗi sau:

Error: Cannot find module 'dist/manifest/client.json'

Giải pháp

Set biến môi trườngNODE_ENV=production

NODE_ENV=production npm run build

© 2019-present by Le Minh Tri (@ansidev).