logo

Lỗi không tìm thấy file manifest/client.json khi build project VuePress

Posted on
Authors

Vấn đề

Khi chạy lệnh vuepress build thì quá trình build bị lỗi sau:

Error: Cannot find module 'dist/manifest/client.json'
Error: Cannot find module 'dist/manifest/client.json'

Giải pháp

Set biến môi trường NODE_ENV=production

NODE_ENV=production npm run build
NODE_ENV=production npm run build