logo

Thi thiên 1

Posted on
Authors

Thi Thiên 1

So sánh người công chính và kẻ gian ác

1 Phước cho người nào
   Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,
   Chẳng đứng trong đường tội nhân,
   Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.

2 Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va
   Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
   Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,
   Lá nó cũng chẳng tàn héo.
   Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.

4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu,
   Nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi.

5 Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét,
   Tội nhân cũng không được vào hội người công chính.

6Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính,
   Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.