Tagged: ubuntu

Ubuntu 0

Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Reason: There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder. Solution: Step 1: Find your UID (by...

Ubuntu 0

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed? Run this command to fix: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true Hope this helpful to you!

Ubuntu 0

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful: GNOME: – Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng...

Zalo 256x256 0

Unofficial Zalo App

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio. Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính...

IPv6 0

How to disable IPv6 in Ubuntu

Step 1: Open /etc/sysctl.conf sudo nano /etc/sysctl.conf Step 2: Add following lines: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1Step 3: Check whether IPv6 was...

exa 0

exa – Sự thay thế đáng giá cho ls

Nếu bạn là người dùng Linux lâu năm thì chắc chắn bạn đã từng sử dụng lệnh ls. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các...

%d bloggers like this: