Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Reason: There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder. Solution: Step 1: Find your UID (by default, current user has UID=1000) Run cat /etc/passwd | grep $(whoami) Result looks like this: ubuntu:x:1000:1000:ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash You can see 1000, it is your UID. Step 2: Create trash folder… Read More Cannot “Move to trash” in Ubuntu

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed? Run this command to fix: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true Hope this helpful to you!

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful: GNOME: – Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng Việt (STelex). – Nút ‘Show Applications’ ở góc dưới bên phải màn hình không hoạt động. – Không drag ‘n’ drop được, như khi upload tấm ảnh này thì… Read More Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Unofficial Zalo App

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio. Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính năng cũng rất nghèo nàn. Thế nên hôm nay mình ngồi viết cái app Zalo để dùng trên Ubuntu. Thực chất app của mình chỉ phiên bản web của… Read More Unofficial Zalo App

How to disable IPv6 in Ubuntu

Step 1: Open /etc/sysctl.conf sudo nano /etc/sysctl.conf Step 2: Add following lines: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1Step 3: Check whether IPv6 was disabled cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 If result is 1, it’s OK, else go to step 4. Step 4: Activate sysctl.conf sudo sysctl -p Do step 3 again. Hope this helpful to… Read More How to disable IPv6 in Ubuntu

exa – Sự thay thế đáng giá cho ls

Nếu bạn là người dùng Linux lâu năm thì chắc chắn bạn đã từng sử dụng lệnh ls. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ thay thế đang giá cho ls: exa. 1. Các tính năng của exa: – Highlight thông tin hiển thị bằng các màu sắc khác nhau.… Read More exa – Sự thay thế đáng giá cho ls