Sự khác nhau giữa ‘let’ và ‘var’ trong Javascript

let và var đều là hai từ khóa được sử dụng để khai báo biến trong Javascript. Tuy nhiên điểm khác biệt của chúng là phạm vi ảnh hưởng của biến được khai báo bởi hai từ khóa này khác nhau: – var có ảnh hưởng đến toàn bộ function chứa nó trong khi let… Read More Sự khác nhau giữa ‘let’ và ‘var’ trong Javascript