Note for awk command on Mac

Today, I cleaned up redundant Docker images. I used this command line: docker rmi $(docker images | grep “^<none>” | awk “{print $3}”) But it does not works on macOS, only Linux. After some hours, I found the problem, and the right command for macOS is: docker rmi $(docker images | grep “^<none>” | awk… Read More Note for awk command on Mac

Bible Reference Regex (part 1)

Yesterday, I have updated Bible Plugin for WordPress to version 3.2. In the new version, I rewrote code to parse Bible Reference from input content. New code solved some cases of Bible reference that the old version can’t parse, but there are new cases so I need more time to solve them. In this post, I… Read More Bible Reference Regex (part 1)

Meaning of “covers over a multitude of sins”

(1 Peter 4:8) links to Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người khác đem họ trở lại thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết… Read More Meaning of “covers over a multitude of sins”

During handling of the above exception, another exception occurred

Old code: New code:

How to disable “Seen” in Facebook Messenger by using AdBlock Plus

Go to AdBlock Plus Options page and add this url facebook.com/ajax/mercury/change_read_status.php$xmlhttprequest to the extension’s custom filters.

Limit elasticsearch official docker container memory

Pull Elasticseach official docker image: docker pull docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.6.3 Run new container with parameter -e “ES_JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx1g”: docker run -d \ –net meete \ –name elasticsearch \ –hostname elasticsearch \ -e “ES_JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx1g” \ -e “http.host=0.0.0.0” \ -e “transport.host=127.0.0.1” \ -e “xpack.security.enabled=false” \ docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.6.3 Reference link: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/docker.html

Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Reason: There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder. Solution: Step 1: Find your UID (by default, current user has UID=1000) Run cat /etc/passwd | grep $(whoami) Result looks like this: ubuntu:x:1000:1000:ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash You can see 1000, it is your UID. Step 2: Create trash folder… Read More Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Chuyển blog sang server mới

Sau một thời gian gắn bó với OpenShift, thì mới đây OpenShift thông báo rằng sẽ đóng cửa OpenShift v2 để chuyển lên v3 vào cuối tháng 9 này. Qua OpenShift v3 thì RedHat đã chuyển mô hình deploy theo dạng container (nếu bạn nào đã quen với Docker thì không còn lạ gì vụ… Read More Chuyển blog sang server mới

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed? Run this command to fix: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true Hope this helpful to you!

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful: GNOME: – Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng Việt (STelex). – Nút ‘Show Applications’ ở góc dưới bên phải màn hình không hoạt động. – Không drag ‘n’ drop được, như khi upload tấm ảnh này thì… Read More Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Unofficial Zalo App

Một ứng dụng mới ra lò của Safe Studio. Tình hình là app Zalo Desktop cho Ubuntu quá nhiều lỗi, không thấy team Zalo fix, tính năng cũng rất nghèo nàn. Thế nên hôm nay mình ngồi viết cái app Zalo để dùng trên Ubuntu. Thực chất app của mình chỉ phiên bản web của… Read More Unofficial Zalo App

How to disable IPv6 in Ubuntu

Step 1: Open /etc/sysctl.conf sudo nano /etc/sysctl.conf Step 2: Add following lines: net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1Step 3: Check whether IPv6 was disabled cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 If result is 1, it’s OK, else go to step 4. Step 4: Activate sysctl.conf sudo sysctl -p Do step 3 again. Hope this helpful to… Read More How to disable IPv6 in Ubuntu