Fix error when install npm package as global package

NodeJS

Today, I will guide you to fix error when install npm package as global package.
I ran below command to install npm package as global package but installation was failed.
Command: sudo npm install -g electron
Error will look like:
Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/electron/.electron'
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] postinstall: `node install.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the [email protected] postinstall script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/ubuntu/.npm/_logs/2018-03-18T10_25_47_793Z-debug.log

And this option saved my time:
--unsafe-perm=true --allow-root

I hope this post is helpful.

Cannot “Move to trash” in Ubuntu

Ubuntu
 1. Reason:

  There is no folder named .Trash-{UID}, or application doesn’t have permission to read and write file in that folder.

 2. Solution:

  Step 1: Find your UID (by default, current user has UID=1000)
  Run cat /etc/passwd | grep $(whoami)
  Result looks like this: ubuntu:x:1000:1000:ubuntu,,,:/home/ubuntu:/bin/bash
  You can see 1000, it is your UID.
  Step 2: Create trash folder for current user
  Run sudo mkdir .Trash-1000, you get 1000 from previous step.
  If folder exists, you can ignore this step.
  Step 3: Set permission for created trash folder.
  sudo chown $(whoami):$(whoami) .Trash-1000

Now, you can move file to trash.

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed

Ubuntu

How to fix Ubuntu wallpaper was not changed?
Run this command to fix:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.background active true
Hope this helpful to you!

Ubuntu 17.10 Awkward Artful Issues

Ubuntu

Các vấn đề mình gặp phải khi sử dụng Ubuntu 17.10 Awkward Artful:

GNOME:
– Không mention được trên Facebook khi bật chế độ gõ tiếng Việt (STelex).
– Nút ‘Show Applications’ ở góc dưới bên phải màn hình không hoạt động.
– Không drag ‘n’ drop được, như khi upload tấm ảnh này thì phải chọn từ trình duyệt, không kéo ảnh từ Files thả vô được.
Unity:
– Nhấn Windows + Space để chuyển chế độ gõ không được.
+ Chạy lệnh ibus-daemon -xdr để fix. Nếu không được thì tiếp tục vào System Setting > Text Entry đổi phím Super trong 2 hotkey sang phím khác, Ctrl chẳng hạn.
– Lỗi Could not apply the stored configuration for monitor khi Login.
+ Chạy lệnh rm $HOME/.config/monitors.xml để fix.
+ Nếu màn hình không hiện wallpaper thì làm theo hướng dẫn tại https://ansidev.000webhostapp.com/2017/09/13/ubuntu-wallpaper-was-not-changed/

How to disable IPv6 in Ubuntu

IPv6

Step 1: Open /etc/sysctl.conf
sudo nano /etc/sysctl.conf
Step 2: Add following lines:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
Step 3: Check whether IPv6 was disabled
cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
If result is 1, it’s OK, else go to step 4.
Step 4: Activate sysctl.conf
sudo sysctl -p
Do step 3 again.

Hope this helpful to you!

exa – Sự thay thế đáng giá cho ls

exa

Nếu bạn là người dùng Linux lâu năm thì chắc chắn bạn đã từng sử dụng lệnh ls. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ thay thế đang giá cho ls: exa.

1. Các tính năng của exa:

– Highlight thông tin hiển thị bằng các màu sắc khác nhau.
– Có thể hiển thị nhiều thông tin mở rộng nếu bạn sử dụng các tham số khác nhau.
– Xem trạng thái chỉnh sủa của thư mục sử dụng git. (Chỉ thư mục thôi nhé, không có file, vì vậy mình vẫn khuyên bạn dùng git status nếu bạn muốn xem thạng thái chỉnh sửa).
– Hỗ trợ chế độ tree view (hiển thị cấu trúc thư mục dạng cây).
– Nhỏ gọn và nhanh hơn ls.

2. Cài đặt:

2.1. macOS:

sudo apt-get install libhttp-parser2.1
wget https://the.exa.website/releases/exa-linux-x86_64-0.7.0.zip
unzip exa-linux-x86_64-0.7.0.zip
sudo mv exa-linux-x86_64 /usr/local/bin/

2.2 Linux:
    2.2.1 Ubuntu, Debian

sudo apt-get install libhttp-parser2.1
wget https://the.exa.website/releases/exa-linux-x86_64-0.7.0.zip
unzip exa-linux-x86_64-0.7.0.zip
sudo mv exa-linux-x86_64 /usr/local/bin

    2.2.2 Fedora, CentOS

sudo yum install http-parser.x86_64
wget https://the.exa.website/releases/exa-linux-x86_64-0.7.0.zip
unzip exa-linux-x86_64-0.7.0.zip
sudo mv exa-linux-x86_64 /usr/local/bin/

    2.2.3 ArchLinux

Sử dụng lệnh yaourt:
yaourt -S exa-git

2.3 Window:

Chưa được hỗ trợ (vì tác giả không dùng Windows.)

Để biết cách sử dụng exa nhanh nhất bạn gõ exa --help.

%d bloggers like this: