Meaning of “covers over a multitude of sins”

Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. (1 Peter 4:8) links to Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người khác đem họ trở lại thì phải biết rằng ai đem một… Read More Meaning of “covers over a multitude of sins”