Meaning of “covers over a multitude of sins”

Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. (1 Peter 4:8) links to Thưa anh em...