Sự khác nhau giữa ‘let’ và ‘var’ trong Javascript

let và var đều là hai từ khóa được sử dụng để khai báo biến trong Javascript. Tuy nhiên điểm khác biệt của chúng là phạm...